Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen. Kinderen kunnen door middel van spel, met behulp van een speltherapeut, hun klachten kenbaar maken en hun problemen verwerken.

Waarom speltherapie?

Door hun gedrag laten kinderen zien dat het niet goed met ze gaat. Zij praten niet of moeilijk over gebeurtenissen, zorgen, gevoelens en angsten. Spel is de taal van een kind, daarom kan speltherapie helpend zijn. Binnen het spel kan het kind gedachten en gevoelens uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met nieuw gedrag.

Hoe werkt speltherapie?

Binnen het speltherapieproces doorlopen de kinderen drie fases.

Beginfase

In de beginfase bouwen therapeut en kind een vertrouwensband op. De speltherapeut observeert het kind en het spel waardoor de hulpvraag steeds duidelijker wordt.

Middenfase

Tijdens de middenfase krijgt het spel verdieping en kunnen er eventuele trauma’s worden verwerkt. Het kind speelt vaak dezelfde thema’s uit en gebruikt daarbij verschillende materialen. Kinderen beginnen in deze fase meestal te experimenteren met nieuw gedrag. De speltherapeut zal nu, anders dan in de beginfase, het spel ondersteunen en bekrachtigen door interventies te plegen, mee te spelen en tegenspel te bieden. De speltherapeut duidt en analyseert het spelgedrag en helpt het kind gedachten en gevoelens te ordenen, bijvoorbeeld door er woorden aan te geven.

Eindfase

In de eindfase keert de rust in het spel terug; het kind laat spel en gedrag zien dat zelfvertrouwen uitstraalt.

 

Het traject bij De Hordeloop

Bij mij in de praktijk worden deze fases in het volgende traject verwerkt:

  1. Aanmelding via mijn website.
  2. Een kennismakingsgesprek van 30 minuten (het kind is hierbij niet aanwezig). Dit gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.
  3. Een intakegesprek van 60 minuten. We bespreken de voorgeschiedenis van u en uw kind. Tijdens dit gesprek wordt duidelijker of de verwachtingen van u als ouder/opvoeder en mij als therapeut overeenkomen. We verkennen de hulpvraag. Ter voorbereiding op de start van de speltherapie ontvangt u (in bruikleen) het boekje Ik mag naar speltherapie van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS).
  4. We starten de therapie met drie spelobservaties van 50 minuten per keer. Uw kind komt nu voor de eerste keer mee naar de spelkamer. U als ouder/opvoeder kan de eerste sessie samen met uw kind de spelkamer ontdekken. Uw kind kan tijdens deze sessies vrijuit spelen en zichzelf laten zien. Daarna maak ik een observatieverslag van deze drie sessies.
  5. We bespreken het observatieverslag en stellen met elkaar de behandeldoelen vast voor het verdere therapie-traject.
  6. Afhankelijk van de problematiek en de behandeldoelen zal het therapieproces gemiddeld vijftien sessies van 50 minuten duren. 
  7. Na ongeveer zes sessies evalueren we (zonder uw kind) de doorlopen sessies. Ook bespreken we de verlenging van de sessies of de eventuele afronding van de therapie.
  8. De laatste sessie staat in het teken van afscheid nemen van elkaar. Op verzoek van de ouder/verzorger vindt een eindgesprek plaats. Indien gewenst kan ik tegen betaling voor u een procesverslag maken.
  9. Bij het afscheid geef ik uw kind een ‘afscheidskoffertje’ mee. In dit koffertje doe ik een leuke, metaforische tekst en een cadeautje die beide naar betekenisvolle hulpbronnen verwijzen (zoals speelgoed dat een belangrijke rol in het proces heeft gespeeld) of naar behandeldoelen waaraan is gewerkt.

Wie zijn er betrokken bij speltherapie?

Uw kind en ik, als speltherapeut

Uw kind komt wekelijks langs in de praktijk voor een sessie van 50 minuten. Het mag zelf kiezen waarmee het wil spelen. Dit gebeurt in mijn praktijkruimte met alle beschikbare speelgoed en (expressie)materialen als poppen, dieren, zand, klei, water, verf en Playmobil. We bouwen, al spelende, een vertrouwensband op waardoor uw kind zich voor mij gaat openstellen. Ik volg en verwoord het spel en leer uw kind steeds beter begrijpen, zodat ik het kan helpen in het verwerken van zijn of haar problemen. Al spelend werken we samen aan de behandeldoelen.

U als ouder/opvoeder

U brengt uw kind naar de praktijk (oudere kinderen komen soms zelfstandig). U kunt in de wachtkamer wachten of na afloop van de therapie uw kind weer ophalen. Naast deze praktische ondersteuning kunt u nog een andere belangrijke rol binnen het therapieproces innemen.  Uw inbreng is namelijk van groot belang en wordt in het verdere verloop van het therapieproces meegenomen.  Uw inbreng zal tijdens de verslagbespreking (traject De Hordeloop, punt 5), de evaluatie (traject De Hordeloop, punt 7) en de eventueel extra ingeplande oudergesprekken naar voren komen. 

 

Omwille van de rust, veiligheid en structuur tijdens het therapieproces verzoek ik u om voor of na de sessies niet met mij te praten over de sessies en thuis- en schoolsituaties. Indien nodig kunt u als ouder/opvoeder een extra oudergesprek aanvragen.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in speltherapie en wilt u met mij kennismaken? Klik dan hier om contact op te nemen. De tarieven kunt u hier vinden.